Aufgeführte Stücke

– 1990 Petrus givt Urlaub
– 1992 Dat Dokterbook
– 1995 Snieder Nörig
– 1997 Een Schloß in England (Plakat)
– 1999 Bloß een Vittelstünn (Plakat)
– 2001 Stiekelwier um`d Himmelbett (Plakat)
– 2004 Eier logisch biologisch (Plakat, Zeitungsartikel OZ)
– 2006 Dat Prämienschwien (Plakat)
– 2008 Mannlü sünd ok blod Minschen (Plakat)
– 2010 De verrückte Professor (Plakat)
– 2013 Leevslust un Waterschaden (Plakat)
– 2015 Nix as arger mit de Familie (Plakat)